Kundesenter - Reklamasjon
 

Dersom en mottatt vare har mangler eller feil, kan kjøper på visse vilkår holde til bake kjøpesummen, kreve erstatning, heving av kjøpet osv. etter kjøpsloven, jf. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hva kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal selger bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.
Erstatning er begrenset til verdien på varen det reklameres på.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte skader og/eller følgeskader som skyldes bruken av denne. Selger er heller ikke ansvarlig for tap av data og tap av arbeidstid pga. defekt maskinvare.

Mer informasjon om Kjøpsloven finner du hos
Forbrukerrådet.

   


Sidene er utviklet og vedlikeholdes av Borge Computer
Copyright©2004 www.bocom.no